Logo Melnicke Vinobrani 2018
Návštěvní řád akce „Mělnické vinobraní 2018“

 

  1. Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
  2. Po zaplacení vstupného nebo vyzvednutí předplacené vstupenky v pokladnách každý návštěvník obdrží identifikační náramek v barvěpříslušné ke dni, za který bylo vstupné zaplaceno.  Náramek opravňuje ke vstupu do zóny vinobraní s možností kdykoli jí opustit a zase se do ní vrátit. Identifikační náramek musí být umístěný výhradně na pravé nebo levé ruce a návštěvník je povinen se jím při vstupu do zóny vinobraní a při namátkových kontrolách v rámci zóny prokázat.  V případě, že se návštěvník neprokáže platným identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do zóny vinobraní nebo z ní bude vyveden bezpečnostní službou nebo pořadatelem.  Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný a to bez náhrady škody.
  3. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň. Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek vydaných Městským úřadem. Je zakázáno vstupovat do kašny před hlavním pódiem, pohybovat se po jejím okraji a lézt na sochu vedle kašny. Do zóny vinobraní mají vstup psi pouze na vodítku.
  4. Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni kontrolovat vstupenky a identifikační náramky při vstupu do zóny vinobraní a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce. Mají oprávnění požadovat předložení požadovaných dokladů od občanů bydlících v zóně vinobraní za účelem jejich bezplatného vstupu do areálu. Dále jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby bez platné vstupenky či identifikačního náramku, agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu o prodeji.  Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.
  5. Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.
  6. Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny popř. předměty.
  7. Za nezletilé návštěvníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.
  8. Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím ohlašovny městské policie sídlící v zóně vinobraní, ulice Husova 32, Mělník.

Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu, budou vymáhány po návštěvníkovi.