Návštěvní řád a pravidla akce

17. - 19. 9. 2021

Pravidla akce „Mělnické vinobraní 2021“

Ke stažení: melnicke-vinobrani-2021-pravidla.pdf

Návštěvní řád akce „Mělnické vinobraní 2021“

1.
Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2.
Vstup do areálu vinobraní je bezplatný.

3.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň.

4.
Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

5.
Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek vydaných Městským úřadem.

6.
Je zakázáno šplhat, lézt či znehodnocovat umělecké předměty – sochy, vstupovat do kašny na nám. Míru a pohybovat se po jejím okraji.

7.
Do zóny vinobraní mají vstup psi pouze na vodítku.

8.
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni vyvést ze zóny agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu opravňující je k prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

9.
Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

10.
Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

11.
Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

12.
Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

13.
Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím ohlašovny městské policie (Husova 32, Mělník).

14.
Prodejní doba stánků je vymezena Pravidly akce.