Návštěvní řád a pravidla akce

Mělnické vinobraní 20. - 22. 9. 2024 : 85. ročník

Pravidla akce „Mělnické vinobraní 2024“

Pravidla pro pořádání akce Mělnické vinobraní 2024

Pravidla pro pořádání akce  „M Ě L N I C K É  V I N O B R A N Í  2024“ byla schválená radou města dne 15. 4. 2024.

 

Návštěvní řád akce „Mělnické vinobraní 2024“

1.
Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2.
Po zaplacení vstupného nebo vyzvednutí předplacené vstupenky v pokladnách každý návštěvník obdrží identifikační náramek v barvě příslušné ke dni, za který bylo vstupné zaplaceno. Náramek opravňuje ke vstupu do zóny vinobraní s možností kdykoli jí opustit a zase se do ní vrátit. Identifikační náramek musí být umístěný výhradně na pravé nebo levé ruce a návštěvník je povinen se jím při vstupu do zóny vinobraní a při namátkových kontrolách v rámci zóny prokázat. V případě, že se návštěvník neprokáže platným identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do zóny vinobraní nebo z ní bude vyveden bezpečnostní službou nebo pořadatelem. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný, a to bez náhrady škody.

3.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň.

4.
Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

5.
Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek vydaných Městským úřadem.

6.
Je zakázáno šplhat, lézt či znehodnocovat umělecké předměty – sochy, vstupovat do kašny na nám. Míru a pohybovat se po jejím okraji.

7.
V zóně vinobraní se mohou pohybovat psi pouze na vodítku a s košíkem.

8.
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni kontrolovat vstupenky a identifikační náramky při vstupu do zóny vinobraní a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce. Mají oprávnění požadovat předložení požadovaných dokladů od občanů bydlících v zóně vinobraní za účelem jejich bezplatného vstupu do areálu. Dále jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby bez platné vstupenky či identifikačního náramku, agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu opravňující jr k prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

9.
Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

10.
Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

11.
Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

12.
Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

13.
Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím ohlašovny městské policie (Husova 32, Mělník).

14.
Prodejní doba stánků je vymezena Pravidly akce.

15.
Návštěvníci Mělnického vinobraní 2024 jsou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření dle nařízení vlády či ministerstev ČR v době konání akce.

Aktuálně z instagramu @melnickevinobrani